:  

Mandatory HMO Licences Quarter 4 2015-16

Houses in Multiple Occupation (HMO) The law requires that certain types of rented property are licensed in order to meet standards that ensure a house is safe for the occupants and that the landlord is competent, qualified and the most appropriate person to manage it. This datasets shows A list of mandatory HMO licences issued to properties within the City of Cardiff. Further information can be accessed here: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Business/Licences-and-permits/Houses-in-multiple-occupancy/Pages/default.aspx

Enw Arddangos

Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Mandadol

Disgrifiad

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Mandatory HMO Licences - Quarter 4 2015-16.csvMandatory HMO Licences - Quarter 4 2015-16Q42015-16
Mandatory HMO Licences - Quarter 4 2015-16.xlsMandatory HMO Licences - Quarter 4 2015-16Q42015-16