:  

Renewal of additional HMO Licences Quarter 4 2016-17

Houses in Multiple Occupation (HMO) The law requires that certain types of rented property are licensed in order to meet standards that ensure a house is safe for the occupants and that the landlord is competent, qualified and the most appropriate person to manage it. This dataset shows a list of additional HMO licences with a 5 year expiry date issued to properties within the Cathays area of the City of Cardiff. Further information can be accessed here: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Business/Licences-and-permits/Houses-in-multiple-occupancy/Pages/default.aspx

Enw Arddangos

Trwyddedau Amlfeddiannaeth - Adnewyddu

Disgrifiad

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos rhestr o drwyddedau HMO mandadol sydd â dyddiad dod i ben ymhen 5 mlynedd, a ddosberthir i eiddo o fewn ardal dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Renewal of additional HMO licences in Cathays Quarter 3 2016-17.xlsRenewal of additional HMO licences in Cathays Quarter 3 2016-17Q42016-17