Skip Ribbon Commands Skip to main content
English
Sign In
Navigate Up

Data agored

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn ymrwymo i gyhoeddi mwy a mwy o'i ddata.  Mae hyn yn hybu bod yn agored a thryloywder ac yn rhoi'r gallu i eraill ail-ddefnyddio'r data mewn ffyrdd newydd a chyda dychymyg.

 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi mabwysiadu dull Llywodraeth y DU o gyhoeddi data at leiafswm o 3 seren. 

Golyga hyn fod ein data yn hawdd ei gael ac ar gael i’w ddefnyddio fel y bo angen (yn dibynnu ar y telerau a nodir yn Nhrwydded Llywodraeth Agored).  Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr holl setiau data rydym yn eu cyhoeddi'n cyrraedd y safon hon.

Data personol
Mae diogelu eich data personol yn hollbwysig i ni.  Data nad yw’n cynnwys data personol yn unig rydym yn ei gyhoeddi, neu ddata y mae’r elfennau personol wedi eu tynnu ohono.  Ni fydd cyhoeddi data'n amharu ar ein dyletswyddau o ran cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data.

Data.gov.uk
Data.gov.uk yw storfa ddata genedlaethol Llywodraeth y DU.  Y nod yw sicrhau bod y data a gyhoeddir gan sefydliadau'r sector cyhoeddus yn y DU ar gael yn rhwydd.  Ein bwriad yw rhoi’r symiau cynyddol o ddata sydd ar gael ar y wefan hon yn ogystal ag yma ar caerdydd.gov.uk.

Safon y data
Mae angen i’r data fod mor gywir â phosib ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau hynny cyn ei gyhoeddi.  Fodd bynnag, dydyn ni ddim am i safon y data fod yn rhwystr rhag cyhoeddi data ac os down i wybod am unrhyw broblem, rhown wybod i chi.   Gallwch chi hefyd ein helpu ni i wella safon ein data.  Os gwelwch unrhyw gamgymeriad, rhowch wybod i ni ac awn ati i’w gywiro.A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W YexpandCyfraddau Busnes – Cyfrifon Newydd

<div class="ExternalClass7C57B5EBE960459790AC2B7417F4D461">Mae hyn yn cynnwys enw’r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, dyddiad cofnodi'r trafodyn, cyfanswm y cofnod, dyddiad diwedd y cyfrif, cofnod i'r flwyddyn, dosbarth y trafodyn a chod y trafodyn. Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.</div>

TypeBusiness Rates - New Accounts - Update 2 2019-20rhestrau a chofrestrauddwywaith y flwyddyn2020

expandCyfraddau Busnes – Cyfrifon wedi’u cau gyda chredydau

<div class="ExternalClass4381BB7B94C74DA0963B35DF2138982E">​Mae hyn yn cynnwys enw'r prif barti sy’n atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post y ddyled sy’n ddyledus a dyddiad diwedd y cyfrif.                Sylwer, cafodd pob cofnod am lai na £1.00 eu dileu eisoes ac at ddibenion diogelu data ni chafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu. </div>

TypeBusiness Rates - Closed Accounts with Credits - Update 2 2019-20rhestrau a chofrestrauddwywaith y flwyddyn2020

expandCyfraddau Busnes – Eiddo Byw

<div class="ExternalClass65740D26649B42EA9C8DE1D75DB86609">​Ardrethi Busnes – Rhestr o bob etifeddiant byw gan gynnwys cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post, gwerth ardrethol presennol, 2010 disgrifiad cod dadansoddi, cyfeirnod y Swyddfa Prisio, enw’r prif barti sy’n atebol a dyddiad cychwyn y cyfrif. Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.</div>

TypeBusiness Rates - Live Properties - Update 2 2019-20rhestrau a chofrestrauddwywaith y flwyddyn2020

expandCyfraddau Busnes – Eithriadau Gwag Cyfredol

<div class="ExternalClass40C1269E11DF44A5B283A7570DC7ED70">Mae hyn yn cynnwys eiddo nad oes ganddynt unrhyw drethi gwag i'w talu.  Mae’r rhestr yn cynnwys cyfeiriad yr eiddo, cod post a chyfeirnod  BA.</div>

TypeBusiness Rates - Current Empty Exemptions - Update 2 2019-20rhestrau a chofrestrauddwywaith y flwyddyn2020

expandCyfraddau Busnes – Rhyddhad Gwag Cyfredol

Mae hyn yn cynnwys eiddo lle y bo trethi gwag yn daliadwy. Mae’r rhestr yn cynnwys cyfeiriad yr eiddo, cod post a chyfeirnod BA.

TypeBusiness Rates - Current Empty Reliefs - Update 2 2017_304B2Mrhestrau a chofrestrauddwywaith y flwyddyn2017
TypeBusiness Rates - Current Empty Reliefs - Update 2 2019-20rhestrau a chofrestrauddwywaith y flwyddyn2020

expandCyfraddau Busnes – Ysgrifennu Ymlaen

<div class="ExternalClass7F4B25D72A1B43119341EAA8A988E334">Mae hyn yn cynnwys enw’r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, dyddiad cofnodi'r trafodyn, cyfanswm y cofnod, dyddiad diwedd y cyfrif, cofnod i'r flwyddyn, dosbarth y trafodyn a chod y trafodyn. Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.</div>

TypeBusiness Rates - Write Ons - Update 1 2019rhestrau a chofrestrauddwywaith y flwyddyn2019

expandCyfraddau Busnes- Rhyddhad Cyfradd Mandadol neu yn ôl Disgresiwn

<div class="ExternalClassD32503421D61431B9B31FC2AB0AB9A9A">Pob eiddo sy’n derbyn rhyddhad trethi mandadol neu ddewisol gan gynnwys enw’r prif barti, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post, math y rhyddhad presennol, dyddiad cychwyn y dyfarniad rhyddhad presennol.  Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.</div>

TypeBusiness Rates - Mandatory or Discretionary Rate Relief - Update 1 2019rhestrau a chofrestrauddwywaith y flwyddyn2019