Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhyddid Gwybodaeth a Data Agored

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn ymrwymo i gyhoeddi mwy a mwy o'i ddata.  Mae hyn yn hybu bod yn agored a thryloywder ac yn rhoi'r gallu i eraill ail-ddefnyddio'r data mewn ffyrdd newydd a chyda dychymyg.

 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi mabwysiadu dull Llywodraeth y DU o gyhoeddi data at leiafswm o 3 seren. 

Golyga hyn fod ein data yn hawdd ei gael ac ar gael i’w ddefnyddio fel y bo angen (yn dibynnu ar y telerau a nodir yn Nhrwydded Llywodraeth Agored).   Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr holl setiau data rydym yn eu cyhoeddi'n cyrraedd y safon hon.

Data personol
Mae diogelu eich data personol yn hollbwysig i ni.  Data nad yw’n cynnwys data personol yn unig rydym yn ei gyhoeddi, neu ddata y mae’r elfennau personol wedi eu tynnu ohono.  Ni fydd cyhoeddi data'n amharu ar ein dyletswyddau o ran cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data.

Data.gov.uk
Data.gov.uk yw storfa ddata genedlaethol Llywodraeth y DU.  Y nod yw sicrhau bod y data a gyhoeddir gan sefydliadau'r sector cyhoeddus yn y DU ar gael yn rhwydd.  Ein bwriad yw rhoi’r symiau cynyddol o ddata sydd ar gael ar y wefan hon yn ogystal ag yma ar caerdydd.gov.uk.

Safon y data
Mae angen i’r data fod mor gywir â phosib ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau hynny cyn ei gyhoeddi.  Fodd bynnag, dydyn ni ddim am i safon y data fod yn rhwystr rhag cyhoeddi data ac os down i wybod am unrhyw broblem, rhown wybod i chi.   Gallwch chi hefyd ein helpu ni i wella safon ein data. Os gwelwch unrhyw gamgymeriad, rhowch wybod i ni ac awn ati i’w gywiro.A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W YexpandTrwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli.  Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd.    Gellir cael rhagor o wybodaeth yma:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx


expandSafleoedd Rhandiroedd

Mae gan Gaerdydd 28 o safleoedd rhandir gweithredol gyda dros 2,000 o leiniau â thenantiaid. Mae galw uchel am randiroedd. Mae’r set data hwn yn rhoi rhestr o safleoedd rhandir gan gynnwys y rhai a reolir gan Gyngor Sir Caerdydd a'r rhai a gaiff eu hunanreoli.  Mae’r data yn cynnwys Enw’r Safle, Cyfeiriad ac Adran Etholiadol  Gellir cael gwybodaeth bellach yma gan Gaerdydd 28 o safleoedd rhandir gweithredol gyda dros 2,000 o leiniau â thenantiaid. Mae galw uchel am randiroedd. Mae’r set data hwn yn rhoi rhestr o safleoedd rhandir gan gynnwys y rhai a reolir gan Gyngor Sir Caerdydd a'r rhai a gaiff eu hunanreoli.  Mae’r data yn cynnwys Enw’r Safle, Cyfeiriad ac Adran Etholiadol  Gellir cael gwybodaeth bellach yma https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Hamdden-parciau-a-diwylliant/Rhandiroedd/Pages/default.aspx


expandSafleoedd Rhandiroedd

<div class="ExternalClass5EED93B581354CF49201CE89CFAFE5F8">Mae gan Gaerdydd 28 o safleoedd rhandir gweithredol gyda dros 2,000 o leiniau â thenantiaid. Mae galw uchel am randiroedd. Mae’r set data hwn yn rhoi rhestr o safleoedd rhandir gan gynnwys y rhai a reolir gan Gyngor Sir Caerdydd a'r rhai a gaiff eu hunanreoli.&#160; Mae’r data yn cynnwys Enw’r Safle, Cyfeiriad ac Adran Etholiadol&#160; Gellir cael gwybodaeth bellach yma gan Gaerdydd 28 o safleoedd rhandir gweithredol gyda dros 2,000 o leiniau â thenantiaid. Mae galw uchel am randiroedd. Mae’r set data hwn yn rhoi rhestr o safleoedd rhandir gan gynnwys y rhai a reolir gan Gyngor Sir Caerdydd a'r rhai a gaiff eu hunanreoli.&#160; Mae’r data yn cynnwys Enw’r Safle, Cyfeiriad ac Adran Etholiadol&#160; Gellir cael gwybodaeth bellach yma https&#58;//www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Hamdden-parciau-a-diwylliant/Rhandiroedd/Pages/default.aspx&#160;&#160;&#160;&#160;</div>


expandHawliadau Budd-daliadau

Cyfanswm o hawliadau budd-daliadau a ddadansoddir yn ôl budd-dal ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014-2015, gan gynnwys Gwariant ar Ad-daliadau Rhent Cyfrifon Refeniw Tai


expandHawliadau Budd-daliadau

​Cyfanswm o hawliadau budd-daliadau a ddadansoddir yn ôl budd-dal ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014-2015, gan gynnwys Gwariant ar Ad-daliadau Rhent Cyfrifon Refeniw Tai


expandTrwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli.  Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd.    Gellir cael rhagor o wybodaeth yma:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx


expandCartrefi Gofal

​Cyfanswm y taliadau a wnaed i Gartrefi Gofal yn y flwyddyn ariannol


expandTrwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli.  Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd.    Gellir cael rhagor o wybodaeth yma:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx


expandDyfeisiau Teledu Cylch Cyfyng

<div class="ExternalClass057BC694085040B7B9A0D919E86381E7">​Rhestr o bob dyfais teledu cylch cyfyng a weithredir o fewn Dinas Caerdydd.</div>


expandLleoliadau Camerâu Gorfodi Cylch Cyfyng

​Rhestr o leoliadau dyfeisiau teledu cylch cyfyng a ddefnyddir at ddibenion gorfodi traffig o fewn Dinas Caerdydd.


expandTrwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli.  Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd.    Gellir cael rhagor o wybodaeth yma:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx


expandMynwentydd ac Amlosgfeydd

<div class="ExternalClass706BB581CB3E46909FB523EC26553310">​Mae Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd yn rhan o Gyngor Dinas Caerdydd. Rydym yn gweithredu amlosgfa Caerdydd yn Nraenen Pen-Y-Graig a 7 mynwent yng Nghaerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth gan gynnwys oriau agor yma&#58; https&#58;//cardiffbereavement.co.uk/cy/mynwentydd/</div>


expandTrwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli.  Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd.    Gellir cael rhagor o wybodaeth yma:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx


expandYmwelwyr i Ganol y Ddinas

<div class="ExternalClass37DF2810E73D4C269F58D0CF8E7AC790">​Cyfanswm y ffigwr am nifer yr ymwelwyr â Chyngor Dinas Caerdydd yn ystod y flwyddyn calendr wedi'i ddadansoddi yn ôl misoedd</div>


expandTrwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli.  Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd.    Gellir cael rhagor o wybodaeth yma:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx


expandAtodlen Cadw Gorfforaethol

Atodlen sy’n rhoi manylion am gadw cofnodion o fewn Cyngor Dinas Caerdydd


expandTrwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli.  Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd.    Gellir cael rhagor o wybodaeth yma:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx


expandAtodlen Cadw Gorfforaethol

Atodlen sy’n rhoi manylion am gadw cofnodion o fewn Cyngor Dinas Caerdydd


expandMeysydd Parcio'r Cyngor

Rhestr o’r holl feysydd parcio a berchnogir gan y cyngor gan gynnwys lle am geir, lleoedd i'r rhai sydd â bathodyn glas a lleoedd i feiciau modur.  Gellir cael mynediad at Oriau Agor a chyfeiriadau  Llywiwr Lloeren yma: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/Parking-in-Cardiff/Car-parks/Pages/Car-Parks.aspx


expandStoc Tai'r Cyngor

Rhestr o holl Stoc Tai'r Cyngor, gan gynnwys anheddau sydd wedi’u gwerthu ac wedi’u dymchwel


expandEiddo’r Cyngor o dan Feddiannaeth

Rhestr o’r holl eiddo a berchnogir gan Gyngor Dinas Caerdydd yr ystyrir eu bod o dan feddiannaeth. Mae’r set data yn dangos eiddo yn ôl ardal, sector cod post a nifer yr ystafelloedd gwely ar gyfer pob eiddo.


expandTaliadau Bandiau’r Dreth Gyngor

Set data sy’n rhoi manylion o newidiadau taliadau bandiau’r Dreth Gyngor yn ôl blwyddyn ariannol. Mae cyfanswm y Dreth Gyngor rydych yn ei dalu yn dibynnu ar ym mha ardal yng Nghaerdydd rydych yn byw ac ym mha fand prisio y mae eich eiddo.&nbsp; Pennir y band prisio gan Asiantaeth Y Swyddfa Brisio Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan. Gellir cael rhagor o wybodaeth sy’n perthyn i’r Dreth Gyngor yma: <a href="https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Y-Dreth-Gyngor/Pages/default.aspx">https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Y-Dreth-Gyngor/Pages/default.aspx</a>


expandTaliadau Bandiau’r Dreth Gyngor

Set data sy’n rhoi manylion o newidiadau taliadau bandiau’r Dreth Gyngor yn ôl blwyddyn ariannol. Mae cyfanswm y Dreth Gyngor rydych yn ei dalu yn dibynnu ar ym mha ardal yng Nghaerdydd rydych yn byw ac ym mha fand prisio y mae eich eiddo.&nbsp; Pennir y band prisio gan Asiantaeth Y Swyddfa Brisio Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan. Gellir cael rhagor o wybodaeth sy’n perthyn i’r Dreth Gyngor yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Y-Dreth-Gyngor/Pages/default.aspx


expandTaliadau Bandiau’r Dreth Gyngor

Set data sy’n rhoi manylion o newidiadau taliadau bandiau’r Dreth Gyngor yn ôl blwyddyn ariannol. Mae cyfanswm y Dreth Gyngor rydych yn ei dalu yn dibynnu ar ym mha ardal yng Nghaerdydd rydych yn byw ac ym mha fand prisio y mae eich eiddo.&nbsp; Pennir y band prisio gan Asiantaeth Y Swyddfa Brisio Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan. Gellir cael rhagor o wybodaeth sy’n perthyn i’r Dreth Gyngor yma: <a href="https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Y-Dreth-Gyngor/Pages/default.aspx">https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Y-Dreth-Gyngor/Pages/default.aspx</a>


expandLwfansau i Gynghorwyr

Mae’r cyngor yn cyhoeddi manylion o’r holl lwfansau a delir i gynghorwyr yn flynyddol.


expandData Cydraddoldeb Cyflogeion 2018

Mae gan Gyngor Caerdydd fel awdurdod lleol ddyletswydd benodol dan y Ddeddf Cydraddoldeb (2010) i gasglu ac adrodd ar wybodaeth cyflogaeth a thâl. Mae’r setiau data a atodir yn cyflawni ei gofynion dyletswydd penodol. Mae ein data cyflogeion yn cynnwys Gwybodaeth am: recriwtio, hyfforddiant, gweithdrefnau camwedd a disgyblu a gwahaniaethau tâl.


expandLleoliadau biniau graean

Darperir biniau graean i’w defnyddio gan aelodau’r cyhoedd a’r gwasanaethau brys ar y briffordd fabwysiedig. Byddwn yn darparu cynhwysydd halen lle y nodwyd angen ar lwybrau nad ydynt ar y rhwydwaith graeanu ymlaen llaw. Mae’r rhestr yn rhoi manylion o leoliadau biniau graean o fewn Dinas Caerdydd. Gellir cael ragor o wybodaeth sy’n perthyn i Gynnal a Chadw yn y Gaeaf yma:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Parcio-Ffyrdd-a-Theithio/Gwaith-Cynnal-a-Chadw-Ffyrdd-yn-y-Gaeaf/Pages/Gwaith-Cynnal-a-Chadw-Ffyrdd-yn-y-Gaeaf.aspx


expandTrwyddedau i Gerbydau Hacni

Rhestr o’r holl gerbydau Cerbyd Hacni sy’n gofrestredig yng Nghaerdydd. Gellir galw cerbydau Hacni wrth ochr y ffordd neu o safle tacsis ac nid oes angen eu harchebu o flaen llaw.


expandTrwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli.  Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd.    Gellir cael rhagor o wybodaeth yma:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx


expandTrwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Mandadol

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli.  Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd  Dinas Caerdydd.    Gellir cael rhagor o wybodaeth yma:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx


expandTrwyddedau Amlfeddiannaeth - Adnewyddu

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli.  Mae’r set data hwn yn dangos rhestr o drwyddedau HMO mandadol sydd â dyddiad dod i ben ymhen 5 mlynedd, a ddosberthir i eiddo o fewn ardal dinas Caerdydd.    Gellir cael rhagor o wybodaeth yma:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx


expandGraddau Arfarnu Swyddi

Rhestr o holl deitlau swyddi cyflogeion Cyngor Caerdydd a graddau tâl.


expandAsedau Tir ac Adeiladau

Rhestr o asedau tir ac adeiladau a ystyrir eu bod o dan berchnogaeth gorfforaethol


expandYmwelwyr â’r Llyfrgelloedd

Dadansoddiad o nifer yr ymwelwyr â’r holl llyfrgelloedd o fewn Dinas Caerdydd yn ôl mis ar gyfer blwyddyn calendr. Gellir cael rhagor o wybodaeth am Wasanaethau Llyfrgelloedd  yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Pages/default.aspx


expand
expandTyllwyr Croen Trwyddedig

Rhestr o’r holl dyllwyr croen trwyddedig o fewn Dinas Caerdydd.


expandTyllwyr Croen Trwyddedig

Rhestr o’r holl dyllwyr croen trwyddedig o fewn Dinas Caerdydd.


expandPlant sy’n Derbyn Gofal

Set data sy’n dangos nifer y plant a oedd yn Derbyn Gofal gan yr awdurdod am gyfnod.


expandPlant sy’n Derbyn Gofal

Set data sy’n dangos nifer y plant a oedd yn Derbyn Gofal gan yr awdurdod am gyfnod.


expandPlant sy’n Derbyn Gofal

Set data sy’n dangos nifer y plant a oedd yn Derbyn Gofal gan yr awdurdod am gyfnod.


expandTroseddau Traffig sy’n symud

Rhestr o’r holl droseddau traffig sy’n symud a ddosbarthwyd o fewn y chwarter gan gynnwys dirwyon lôn fysus a dirwyon cyffyrdd blwch melyn. Dadansoddir y wybodaeth hon yn ôl wythnos ac mae’n cynnwys lleoliad y drosedd. Mae’r gyfres ddata hon wedi’i hymneilltuo bellach ac yn parhau yn y gyfres ddata ‘Hysbysiadau Tâl Cosb – Troseddau Traffig sy’n Symud a Pharcio.


expandGorfodi Gwasanaethau Cymdogaethau

Dadansoddiad o’r holl hysbysiadau gorfodi gwasanaethau cymdogaethau a gyhoeddwyd o fewn pob blwyddyn ariannol. Dadansoddir hyn yn ôl trosedd, cyfanswm yr Hysbysiad Cosb Benodedig (HCB), cyfanswm y nifer o HCB a ddosbarthwyd, yr incwm a grëwyd, a dalwyd yr HCB neu beidio a hefyd unrhyw gamau cyfreithiol, os y’u cymerwyd. Mae’r set data hwn yn cynnwys gwybodaeth hanesyddol sy’n dyddio yn ôl i 1 Ebrill 2011.  Caiff setiau data eu diweddaru'n chwarterol.


expandHysbysiadau Tâl Cosb – Lonydd Bysus

Cyfanswm nifer y dirwyon lôn fysus a ddosbarthwyd bob chwarter. Mae’r gyfres ddata hon wedi’i hymneilltuo bellach ac yn parhau yn y gyfres ddata ‘Hysbysiadau Tâl Cosb – Troseddau Traffig sy’n Symud a Pharcio.


expandHysbysiadau Tâl Cosb –MTO a pharcio

Dadansoddiad o’r holl droseddau traffig sy’n symud a ddosbarthwyd o fewn y chwarter gan gynnwys dirwyon lôn fysus a dirwyon cyffyrdd blwch melyn. Dadansoddir y wybodaeth hon yn ôl wythnos ac mae’n cynnwys lleoliad y drosedd. Yn gynwysedig hefyd yn y set data hwn mae gwybodaeth sy’n perthyn i apeliadau a'r incwm a dderbyniwyd. Sylwer y gall Apeliadau/eitemau a gaiff eu dileu fod yn destun newid. Mae’r ffigyrau hyn yn eithrio unrhyw beth sydd â thaliadau parcio ceir; mae hyn yn orfodi parcio a gorfodi troseddau traffig yn unig. Mae’r set data yn cymryd lle Troseddau Traffig Sy’n Symud a Hysbysiadau Tâl Cosb – Parcio


expandHysbysiadau Tâl Cosb –MTO a pharcio

Dadansoddiad o’r holl droseddau traffig sy’n symud a ddosbarthwyd o fewn y chwarter gan gynnwys dirwyon lôn fysus a dirwyon cyffyrdd blwch melyn. Dadansoddir y wybodaeth hon yn ôl wythnos ac mae’n cynnwys lleoliad y drosedd. Yn gynwysedig hefyd yn y set data hwn mae gwybodaeth sy’n perthyn i apeliadau a'r incwm a dderbyniwyd. Sylwer y gall Apeliadau/eitemau a gaiff eu dileu fod yn destun newid. Mae’r ffigyrau hyn yn eithrio unrhyw beth sydd â thaliadau parcio ceir; mae hyn yn orfodi parcio a gorfodi troseddau traffig yn unig. Mae’r set data yn cymryd lle Troseddau Traffig Sy’n Symud a Hysbysiadau Tâl Cosb – Parcio


expandHysbysiadau Tâl Cosb –MTO a pharcio

Dadansoddiad o’r holl droseddau traffig sy’n symud a ddosbarthwyd o fewn y chwarter gan gynnwys dirwyon lôn fysus a dirwyon cyffyrdd blwch melyn. Dadansoddir y wybodaeth hon yn ôl wythnos ac mae’n cynnwys lleoliad y drosedd. Yn gynwysedig hefyd yn y set data hwn mae gwybodaeth sy’n perthyn i apeliadau a'r incwm a dderbyniwyd. Sylwer y gall Apeliadau/eitemau a gaiff eu dileu fod yn destun newid. Mae’r ffigyrau hyn yn eithrio unrhyw beth sydd â thaliadau parcio ceir; mae hyn yn orfodi parcio a gorfodi troseddau traffig yn unig. Mae’r set data yn cymryd lle Troseddau Traffig Sy’n Symud a Hysbysiadau Tâl Cosb – Parcio


expandHysbysiadau Tâl Cosb - Parcio

Cyfanswm nifer y dirwyon parcio a ddosbarthwyd bob chwarter. Mae’r gyfres ddata hon wedi’i hymneilltuo bellach ac yn parhau yn y gyfres ddata ‘Hysbysiadau Tâl Cosb – Troseddau Traffig sy’n Symud a Pharcio.


expandSafleoedd Chwarae

Rhestr o’r holl safleoedd chwarae yng Nghaerdydd.


expandCeudyllau

Rhestr o geudyllau a gofnodir yn Ninas Caerdydd. Mae’r set data hwn yn rhoi manylion am leoliad, y dyddiad cofnodi a dyddiadau cwblhau.


expandHoll Gronfeydd Ecwiti Preifat

Holl Gronfeydd Ecwiti Preifat Cyngor Caerdydd. Mae’r rhestr yn cynnwys, yn benodol, Ymrwymiad, Gwerth Cyfraniadau a Chyfradd Dychwelyd Fewnol.


expandHoll Gronfeydd Ecwiti Preifat

Holl Gronfeydd Ecwiti Preifat Cyngor Caerdydd. Mae’r rhestr yn cynnwys, yn benodol, Ymrwymiad, Gwerth Cyfraniadau a Chyfradd Dychwelyd Fewnol.


expandHoll Gronfeydd Ecwiti Preifat

Holl Gronfeydd Ecwiti Preifat Cyngor Caerdydd. Mae’r rhestr yn cynnwys, yn benodol, Ymrwymiad, Gwerth Cyfraniadau a Chyfradd Dychwelyd Fewnol.


expandHoll Gronfeydd Ecwiti Preifat

Holl Gronfeydd Ecwiti Preifat Cyngor Caerdydd. Mae’r rhestr yn cynnwys, yn benodol, Ymrwymiad, Gwerth Cyfraniadau a Chyfradd Dychwelyd Fewnol.


expandHoll Gronfeydd Ecwiti Preifat

Holl Gronfeydd Ecwiti Preifat Cyngor Caerdydd. Mae’r rhestr yn cynnwys, yn benodol, Ymrwymiad, Gwerth Cyfraniadau a Chyfradd Dychwelyd Fewnol.


expandHoll Gronfeydd Ecwiti Preifat

<div class="ExternalClass64E84565BFBB437BBFFC43E4B1BBC4E4">Holl Gronfeydd Ecwiti Preifat Cyngor Caerdydd. Mae’r rhestr yn cynnwys, yn benodol, Ymrwymiad, Gwerth Cyfraniadau a Chyfradd Dychwelyd Fewnol.</div>


expand
expandGweithredwyr Llogi Preifat wedi’i Drwyddedu

Mae’n rhaid i unrhyw un sydd eisiau derbyn archebion llogi preifat gael ei drwyddedu fel gweithredwr llogi preifat. Mae hon yn rhestr o bob gweithredwr llogi preifat o fewn Dinas Caerdydd a chaiff ei diweddaru yn chwarterol. Mae’n rhaid i unrhyw un sydd eisiau derbyn archebion llogi preifat gael ei drwyddedu fel gweithredwr llogi preifat. Mae hon yn rhestr o bob gweithredwr llogi preifat o fewn Dinas Caerdydd a chaiff ei diweddaru yn chwarterol.


expandWiFi am Ddim Mynediad Cyhoeddus

Rhestr o’r holl fannau cyhoeddus o fewn Dinas Caerdydd a all gael mynediad at wasanaeth diwifr am ddim Cyngor Dinas Caerdydd.


expandYsgolion - Meithrin

Rhestr o'r holl Ysgolion Meithrin o fewn Dinas Caerdydd gan gynnwys manylion cyswllt a Phennaeth.


expandYsgolion - Arbennig

Rhestr o'r holl Ysgolion Anghenion Addysgol Arbennig o fewn Dinas Caerdydd gan gynnwys manylion cyswllt a Phennaeth.


expand
expandCyflogau Uwch-swyddogion

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn cyhoeddi manylion am gyflogau blynyddol yr holl uwch-swyddogion.


expandCyffyrdd a Chroesfannau Signalau Traffig

Rhestr o leoliadau cyffyrdd signalau traffig a lleoliadau croesfannau i gerddwyr o fewn Dinas Caerdydd.


expandEnw Plant sy’n ceisio Lloches ar eu pennau eu hunan

Adolygiad o Blant Ar Eu Pennau Eu Hunain Yn Ceisio Lloches yng Nghyngor Dinas Caerdydd gan gynnwys asesiadau oedran ac achosion cyfreithiol.


expandRheoli Gwastraff – Casgliadau Ward

Cesglir ailgylchu bob wythnos mewn bagiau gwyrdd. Cesglir gwastraff bwyd bob wythnos mewn cadis brown wrth ymyl y ffordd. Caiff gwastraff cyffredinol a gwastraff gardd ei gasglu’n llai aml. Mae’r cynwysyddion a ddefnyddir ar gyfer gwastraff cyffredinol a gwastraff gardd yn ddibynnol ar y math o eiddo sydd gennych. Mae’n bosibl y bydd diwrnodau casglu yn newid os bydd gŵyl banc. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Sbwriel-ac-ailgylchu/Pryd-gaiff-fy-miniau-eu-casglu/Pages/default.aspx


expandAdeilad Priodas